PHILIPS 55PFK6309 LED BAR ,

PHILIPS LED BAR
Üye Olunuz

PHILIPS
 

PHILIPS 55PFK6309 LED BAR,

 

55 "V14 DRT Rev0.0 1 L1-Type 6916L-1579A 6916L-1447A,


55 "V14 DRT Rev0.0 1 R1-Type 6916L-1581A 6916L-1449A,


55 "V14 DRT Rev0.0 1 L2-Type 6916L-1580A 6916L-1448A,


55 "V14 DRT Rev0.0 1 R2-Type 6916L-1582A 6916L-1450A,
 

1 SET  L1-3-L2-3-R1-3- R2-3  12  LED  ŞERİT BAR 

Stok Kodu: HK364